گزارشات تصویری

آغاز عملیات بیس ریزی روستای سیلاب از توابع بخش سریش آباد

آغاز عملیات بیس ریزی روستای سیلاب از توابع بخش سریش آباد
آغاز عملیات بیس ریزی روستای سیلاب از توابع بخش سریش آباد