گزارشات تصویری

🧮 جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان قروه برگزار شد .

🧮 جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان قروه برگزار شد .
🧮 جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان قروه برگزار شد .
🧮 جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان قروه برگزار شد .
🧮 جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان قروه برگزار شد .