گزارشات تصویری

🚥 جلسه شورای ترافیک شهرستان قروه به ریاست موحد امان اللهی فرماندار این شهرستان برگزار شد .

🚥 جلسه شورای ترافیک شهرستان قروه به ریاست موحد امان اللهی فرماندار این شهرستان برگزار شد .
🚥 جلسه شورای ترافیک شهرستان قروه به ریاست موحد امان اللهی فرماندار این شهرستان برگزار شد .
🚥 جلسه شورای ترافیک شهرستان قروه به ریاست موحد امان اللهی فرماندار این شهرستان برگزار شد .