گزارشات تصویری

🚥تشکیل کلاسهای ایمنی و اهدای وسایل ایمنی توسط اداره راهداری و پلیس راه در روستای زنگ آباد

🚥تشکیل کلاسهای ایمنی و اهدای وسایل ایمنی توسط اداره راهداری و پلیس راه در روستای زنگ آباد
🚥تشکیل کلاسهای ایمنی و اهدای وسایل ایمنی توسط اداره راهداری و پلیس راه در روستای زنگ آباد
🚥تشکیل کلاسهای ایمنی و اهدای وسایل ایمنی توسط اداره راهداری و پلیس راه در روستای زنگ آباد