گزارشات تصویری

💦 در راستای پیگیری مشکل قطعی آب شهر دلبران، «محمدحسین محمدی » مدیر عامل شرکت آبفای کردستان با حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه دیدار کرد .

💦 در راستای پیگیری مشکل قطعی آب شهر دلبران، «محمدحسین محمدی » مدیر عامل شرکت آبفای کردستان با حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه دیدار کرد .
💦 در راستای پیگیری مشکل قطعی آب شهر دلبران، «محمدحسین محمدی » مدیر عامل شرکت آبفای کردستان با حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه دیدار کرد .
💦 در راستای پیگیری مشکل قطعی آب شهر دلبران، «محمدحسین محمدی » مدیر عامل شرکت آبفای کردستان با حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه دیدار کرد .