گزارشات تصویری

🏴عزاداری و سینه زنی در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان قروه با مداحی حاج محسن طاهری در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه

🏴عزاداری و سینه زنی در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان قروه با مداحی حاج محسن طاهری در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه
🏴عزاداری و سینه زنی در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان قروه با مداحی حاج محسن طاهری در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه
🏴عزاداری و سینه زنی در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان قروه با مداحی حاج محسن طاهری در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه
🏴عزاداری و سینه زنی در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان قروه با مداحی حاج محسن طاهری در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه
🏴عزاداری و سینه زنی در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان قروه با مداحی حاج محسن طاهری در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه
🏴عزاداری و سینه زنی در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان قروه با مداحی حاج محسن طاهری در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه
🏴عزاداری و سینه زنی در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان قروه با مداحی حاج محسن طاهری در اجلاسیه بزرگداشت شهدای شهرستان قروه