گزارشات تصویری

🌿 کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغی به ریاست موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه

🌿 کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغی به ریاست موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
🌿 کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغی به ریاست موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
🌿 کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغی به ریاست موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه