گزارشات تصویری

🌳جلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغی شهرستان قروه

🌳جلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغی شهرستان قروه
🌳جلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغی شهرستان قروه
🌳جلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغی شهرستان قروه