گزارشات تصویری

🌦 دیدار رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان با موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه در خصوص تعیین تکلیف زمین و محوطه اداره هواشناسی قروه

🌦 دیدار رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان با موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه در خصوص تعیین تکلیف زمین و محوطه اداره هواشناسی قروه
🌦 دیدار رحیم صدیقی مدیرکل هواشناسی استان کردستان با موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه در خصوص تعیین تکلیف زمین و محوطه اداره هواشناسی قروه