گزارشات تصویری

✅ جلسه بررسی و رفع مشکلات ناحیه منفصل شهری قلعه با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه برگزار شد .

✅ جلسه بررسی و رفع مشکلات ناحیه منفصل شهری قلعه با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه برگزار شد .
✅ جلسه بررسی و رفع مشکلات ناحیه منفصل شهری قلعه با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه برگزار شد .
✅ جلسه بررسی و رفع مشکلات ناحیه منفصل شهری قلعه با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه برگزار شد .
✅ جلسه بررسی و رفع مشکلات ناحیه منفصل شهری قلعه با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه برگزار شد .
✅ جلسه بررسی و رفع مشکلات ناحیه منفصل شهری قلعه با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه برگزار شد .
✅ جلسه بررسی و رفع مشکلات ناحیه منفصل شهری قلعه با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه برگزار شد .
✅ جلسه بررسی و رفع مشکلات ناحیه منفصل شهری قلعه با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه برگزار شد .
✅ جلسه بررسی و رفع مشکلات ناحیه منفصل شهری قلعه با حضور موحد امان اللهی فرماندار شهرستان قروه برگزار شد .