گزارشات تصویری

یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس

یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس
یادواره شهدای وینسار در هفته دفاع مقدس