گزارشات تصویری

یادواره شهدای روستای طوغان(شهر قروه)با حضور آیت الله شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان ،کولانی فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی

یادواره شهدای روستای طوغان(شهر قروه)با حضور آیت الله شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان ،کولانی فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی
یادواره شهدای روستای طوغان(شهر قروه)با حضور آیت الله شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان ،کولانی فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی
یادواره شهدای روستای طوغان(شهر قروه)با حضور آیت الله شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان ،کولانی فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی
یادواره شهدای روستای طوغان(شهر قروه)با حضور آیت الله شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان ،کولانی فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی
یادواره شهدای روستای طوغان(شهر قروه)با حضور آیت الله شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان ،کولانی فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی
یادواره شهدای روستای طوغان(شهر قروه)با حضور آیت الله شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان ،کولانی فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی
یادواره شهدای روستای طوغان(شهر قروه)با حضور آیت الله شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان ،کولانی فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی
یادواره شهدای روستای طوغان(شهر قروه)با حضور آیت الله شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان ،کولانی فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی
یادواره شهدای روستای طوغان(شهر قروه)با حضور آیت الله شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان ،کولانی فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی
یادواره شهدای روستای طوغان(شهر قروه)با حضور آیت الله شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان ،کولانی فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی
یادواره شهدای روستای طوغان(شهر قروه)با حضور آیت الله شاهرودی نماینده ولی فقیه در کردستان ،کولانی فرماندار شهرستان قروه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی