گزارشات تصویری

گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از نخبگان و پژوهشگران برتر شهرستانی

گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از نخبگان و پژوهشگران برتر شهرستانی
گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از نخبگان و پژوهشگران برتر شهرستانی
گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از نخبگان و پژوهشگران برتر شهرستانی
گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از نخبگان و پژوهشگران برتر شهرستانی