گزارشات تصویری

کارگروه ارزیابی خسارات ناشی از سیل فروردین 98 در بخش سریش آباد

کارگروه ارزیابی خسارات ناشی از سیل فروردین 98 در بخش سریش آباد
کارگروه ارزیابی خسارات ناشی از سیل فروردین 98 در بخش سریش آباد