گزارشات تصویری

همایش پیاده روی کارکنان و روسای ادارات به مناسبت هفته دولت با حضور مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان

همایش پیاده روی کارکنان و روسای ادارات به مناسبت هفته دولت با حضور مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان
همایش پیاده روی کارکنان و روسای ادارات به مناسبت هفته دولت با حضور مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان
همایش پیاده روی کارکنان و روسای ادارات به مناسبت هفته دولت با حضور مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان
همایش پیاده روی کارکنان و روسای ادارات به مناسبت هفته دولت با حضور مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان
همایش پیاده روی کارکنان و روسای ادارات به مناسبت هفته دولت با حضور مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان
همایش پیاده روی کارکنان و روسای ادارات به مناسبت هفته دولت با حضور مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان
همایش پیاده روی کارکنان و روسای ادارات به مناسبت هفته دولت با حضور مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان
همایش پیاده روی کارکنان و روسای ادارات به مناسبت هفته دولت با حضور مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان