اخبار

فرماندار شهرستان قروه :

نوسانات قیمت ها به اعتماد عمومی آسیب می زند.

فرماندار قروه با بیان اینکه نوسانات قیمت ها و نبود ثبات در این زمینه به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، بر نظارت صحیح بازار و ارزیابی مسایل مرتبط تأکید کرد.
نوسانات قیمت ها به اعتماد عمومی آسیب می زند.

به گفته وی امروزه افزایش قیمت ها برای مردم سخت و نگران کننده بوده که نیاز است فروشندگان مقداری به وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه توجه و این موضوع را محور کار خود قرار دهند.

امان اللهی با انتقاد از فروشندگانی که تنها منفعت خود را می بینند، افزود: در آشفته بازاری که ثبات قیمت نیست حداقل انتظار مصرف کننده نظارت بر قیمت ها است که باید صورت گیرد.

وی این آشفتگی بازار با نوسانات قیمتی را عاملی دانست که به اعتماد عمومی آسیب می زند و خواستار رعایت حال فروشنده و مصرف کننده در تمامی موارد و حوزه ها شد.
موحد امان اللهی در نشست کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان قروه اظهار داشت: در زنجیره تولید به دلیل اینکه قروه در محور مصرف کننده قرار دارد باید با نظارت های دقیق مباحث مرتبط را ارزیابی و در راستای کاهش تخلفات کار کنیم.
به گفته وی امروزه افزایش قیمت ها برای مردم سخت و نگران کننده بوده که نیاز است فروشندگان مقداری به وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه توجه و این موضوع را محور کار خود قرار دهند.
امان اللهی با انتقاد از فروشندگانی که تنها منفعت خود را می بینند، افزود: در آشفته بازاری که ثبات قیمت نیست حداقل انتظار مصرف کننده نظارت بر قیمت ها است که باید صورت گیرد.
وی این آشفتگی بازار با نوسانات قیمتی را عاملی دانست که به اعتماد عمومی آسیب می زند و خواستار رعایت حال فروشنده و مصرف کننده در تمامی موارد و حوزه ها شد.
موحد امان اللهی در نشست کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان قروه اظهار داشت: در زنجیره تولید به دلیل اینکه قروه در محور مصرف کننده قرار دارد باید با نظارت های دقیق مباحث مرتبط را ارزیابی و در راستای کاهش تخلفات کار کنیم.
به گفته وی امروزه افزایش قیمت ها برای مردم سخت و نگران کننده بوده که نیاز است فروشندگان مقداری به وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه توجه و این موضوع را محور کار خود قرار دهند.
امان اللهی با انتقاد از فروشندگانی که تنها منفعت خود را می بینند، افزود: در آشفته بازاری که ثبات قیمت نیست حداقل انتظار مصرف کننده نظارت بر قیمت ها است که باید صورت گیرد.
وی این آشفتگی بازار با نوسانات قیمتی را عاملی دانست که به اعتماد عمومی آسیب می زند و خواستار رعایت حال فروشنده و مصرف کننده در تمامی موارد و حوزه ها شد.

بازدید [ 449 ]
برچسب ها