گزارشات تصویری

نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی و ورزشی دانشگاه علمی-کاربردی با حضور فرماندار قروه

نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی و ورزشی دانشگاه علمی-کاربردی با حضور فرماندار قروه
نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی و ورزشی دانشگاه علمی-کاربردی با حضور فرماندار قروه
نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی و ورزشی دانشگاه علمی-کاربردی با حضور فرماندار قروه
نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی و ورزشی دانشگاه علمی-کاربردی با حضور فرماندار قروه
نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی و ورزشی دانشگاه علمی-کاربردی با حضور فرماندار قروه
نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی و ورزشی دانشگاه علمی-کاربردی با حضور فرماندار قروه
نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی و ورزشی دانشگاه علمی-کاربردی با حضور فرماندار قروه