گزارشات تصویری

نشست صمیمی حسین الماسی فرماندار با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 23 دیماه 1398

نشست صمیمی حسین الماسی فرماندار با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 23 دیماه 1398
نشست صمیمی حسین الماسی فرماندار با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 23 دیماه 1398
نشست صمیمی حسین الماسی فرماندار با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 23 دیماه 1398
نشست صمیمی حسین الماسی فرماندار با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 23 دیماه 1398