گزارشات تصویری

نشست صمیمی حسین الماسی سرپرست محترم فرمانداری با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 8 مهرماه 1398

نشست صمیمی حسین الماسی سرپرست محترم فرمانداری با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 8 مهرماه 1398
نشست صمیمی حسین الماسی سرپرست محترم فرمانداری با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 8 مهرماه 1398
نشست صمیمی حسین الماسی سرپرست محترم فرمانداری با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 8 مهرماه 1398
نشست صمیمی حسین الماسی سرپرست محترم فرمانداری با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 8 مهرماه 1398
نشست صمیمی حسین الماسی سرپرست محترم فرمانداری با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 8 مهرماه 1398
نشست صمیمی حسین الماسی سرپرست محترم فرمانداری با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 8 مهرماه 1398
نشست صمیمی حسین الماسی سرپرست محترم فرمانداری با مردم شریف شهرستان قروه در راستای بیان مسائل و درخواست ها 🔹 مورخ 8 مهرماه 1398