گزارشات تصویری

نشست صمیمانه مهندس امان اللهی فرماندار قروه با جوانان امدادگر به مناسبت گرامیداشت هفته هلال احمر

نشست صمیمانه مهندس امان اللهی فرماندار قروه با جوانان امدادگر به مناسبت گرامیداشت هفته هلال احمر
نشست صمیمانه مهندس امان اللهی فرماندار قروه با جوانان امدادگر به مناسبت گرامیداشت هفته هلال احمر
نشست صمیمانه مهندس امان اللهی فرماندار قروه با جوانان امدادگر به مناسبت گرامیداشت هفته هلال احمر
نشست صمیمانه مهندس امان اللهی فرماندار قروه با جوانان امدادگر به مناسبت گرامیداشت هفته هلال احمر
نشست صمیمانه مهندس امان اللهی فرماندار قروه با جوانان امدادگر به مناسبت گرامیداشت هفته هلال احمر