گزارشات تصویری

نشست امان اللهی فرماندار قروه با کارکنان فرمانداری و بخشداری های تابعه

نشست امان اللهی فرماندار قروه با کارکنان فرمانداری و بخشداری های تابعه
نشست امان اللهی فرماندار قروه با کارکنان فرمانداری و بخشداری های تابعه