گزارشات تصویری

مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستا های گنجی و مجین

مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستا های گنجی و مجین
مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستا های گنجی و مجین
مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستا های گنجی و مجین
مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستا های گنجی و مجین
مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستا های گنجی و مجین
مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستا های گنجی و مجین
مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در روستا های گنجی و مجین