گزارشات تصویری

مراسم تجلیل و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

مراسم تجلیل و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه
مراسم تجلیل و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه
مراسم تجلیل و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه
مراسم تجلیل و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه
مراسم تجلیل و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه
مراسم تجلیل و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه
مراسم تجلیل و معارفه رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه