گزارشات تصویری

مراسم تجلیل و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

مراسم تجلیل و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
مراسم تجلیل و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
مراسم تجلیل و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
مراسم تجلیل و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
مراسم تجلیل و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
مراسم تجلیل و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران