قوانین انتخابات


قوانین انتخابات

    قانون انتخابات ریاست جمهوری
    آیین نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری
    مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی
    آشنایی با قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
    آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
    خبرگان در قانون اساسی
    آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
    قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور
    آئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها
    آئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی، امور مالی و وظائف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرك
    آئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی بخش
    آئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوة انتخاب دهیار
    آئین‌نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان، استان و عالی استانها
    وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی بالادست بر اساس قانون مصوب سال 1365


بازدید [ 2328 ]
برچسب ها