گزارشات تصویری

فرماندار شهرستان قروه به همراه فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان با خانواده معظم شهید هوشنگ مالکی دیدار کردند

فرماندار شهرستان قروه به همراه فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان با خانواده معظم شهید هوشنگ مالکی دیدار کردند
فرماندار شهرستان قروه به همراه فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان با خانواده معظم شهید هوشنگ مالکی دیدار کردند
فرماندار شهرستان قروه به همراه فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان با خانواده معظم شهید هوشنگ مالکی دیدار کردند
فرماندار شهرستان قروه به همراه فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان با خانواده معظم شهید هوشنگ مالکی دیدار کردند