گزارشات تصویری

فرماندار شهرستان قروه به همراه فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان با خانواده معظم شهید اقبال مهدی عراقی دیدار کردند

فرماندار شهرستان قروه به همراه فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان با خانواده معظم شهید اقبال مهدی عراقی دیدار کردند
فرماندار شهرستان قروه به همراه فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان با خانواده معظم شهید اقبال مهدی عراقی دیدار کردند