گزارشات تصویری

غبار روبی مزار شهدای روستای اوریه

غبار روبی مزار شهدای روستای اوریه
غبار روبی مزار شهدای روستای اوریه
غبار روبی مزار شهدای روستای اوریه