گزارشات تصویری

زنگ ایثار و شجاعت و هفته پدافند غیر عامل در دبیرستان نبی اکرم(ص)

زنگ ایثار و شجاعت و هفته پدافند غیر عامل در دبیرستان نبی اکرم(ص)
زنگ ایثار و شجاعت و هفته پدافند غیر عامل در دبیرستان نبی اکرم(ص)
زنگ ایثار و شجاعت و هفته پدافند غیر عامل در دبیرستان نبی اکرم(ص)
زنگ ایثار و شجاعت و هفته پدافند غیر عامل در دبیرستان نبی اکرم(ص)
زنگ ایثار و شجاعت و هفته پدافند غیر عامل در دبیرستان نبی اکرم(ص)
زنگ ایثار و شجاعت و هفته پدافند غیر عامل در دبیرستان نبی اکرم(ص)