گزارشات تصویری

رونمایی از پوستر یازدهمین کنگره شعر عاشورایی و نخستین همایش آئین های عاشورایی با حضور فرماندار

رونمایی از پوستر یازدهمین کنگره شعر عاشورایی و نخستین همایش آئین های عاشورایی با حضور فرماندار
رونمایی از پوستر یازدهمین کنگره شعر عاشورایی و نخستین همایش آئین های عاشورایی با حضور فرماندار