گزارشات تصویری

دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه

دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه
دیدار مردمی با مهندس امان اللهی فرماندار شهرستان قروه