گزارشات تصویری

دیدار فرماندار قروه با مردم روستای تازه آباد اوریه از توابع بخش مرکزی

دیدار فرماندار قروه با مردم روستای تازه آباد اوریه از توابع بخش مرکزی
دیدار فرماندار قروه با مردم روستای تازه آباد اوریه از توابع بخش مرکزی
دیدار فرماندار قروه با مردم روستای تازه آباد اوریه از توابع بخش مرکزی
دیدار فرماندار قروه با مردم روستای تازه آباد اوریه از توابع بخش مرکزی