گزارشات تصویری

دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی

دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی
دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی
دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی
دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی
دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی
دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی
دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی
دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی
دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی
دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی
دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی
دیدار فرماندار قروه با اهالی روستای داشکسان از توابع بخش چهاردولی