گزارشات تصویری

دیدار صمیمی مهندس امان اللهی با مردم

دیدار صمیمی مهندس امان اللهی با مردم
دیدار صمیمی مهندس امان اللهی با مردم
دیدار صمیمی مهندس امان اللهی با مردم
دیدار صمیمی مهندس امان اللهی با مردم
دیدار صمیمی مهندس امان اللهی با مردم
دیدار صمیمی مهندس امان اللهی با مردم