گزارشات تصویری

دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شهرستان

دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شهرستان
دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شهرستان
دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شهرستان
دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شهرستان
دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شهرستان
دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شهرستان
دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شهرستان