گزارشات تصویری

دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شریف شهرستان

دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شریف شهرستان
دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شریف شهرستان
دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شریف شهرستان
دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شریف شهرستان
دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شریف شهرستان
دیدار صمیمی فرماندار قروه با اهالی شریف شهرستان