گزارشات تصویری

دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 6 اسفند ماه

دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 6 اسفند ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 6 اسفند ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 6 اسفند ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 6 اسفند ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 6 اسفند ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 6 اسفند ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 6 اسفند ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 6 اسفند ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 6 اسفند ماه