گزارشات تصویری

دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه

دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 29 بهمن ماه