گزارشات تصویری

دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 1 بهمن ماه

دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 1 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 1 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 1 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 1 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 1 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 1 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 1 بهمن ماه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه 1 بهمن ماه