گزارشات تصویری

دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه

دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه
دیدار صمیمی فرماندار با اهالی شریف شهرستان قروه