گزارشات تصویری

دیدار حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه با اهالی روستای پرپیشه و بازدید از پل روستای پرپیشه به جامه شوران و طرح هادی

دیدار حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه با اهالی روستای پرپیشه و بازدید از پل روستای پرپیشه به جامه شوران و طرح هادی
دیدار حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه با اهالی روستای پرپیشه و بازدید از پل روستای پرپیشه به جامه شوران و طرح هادی
دیدار حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه با اهالی روستای پرپیشه و بازدید از پل روستای پرپیشه به جامه شوران و طرح هادی
دیدار حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه با اهالی روستای پرپیشه و بازدید از پل روستای پرپیشه به جامه شوران و طرح هادی
دیدار حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه با اهالی روستای پرپیشه و بازدید از پل روستای پرپیشه به جامه شوران و طرح هادی
دیدار حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه با اهالی روستای پرپیشه و بازدید از پل روستای پرپیشه به جامه شوران و طرح هادی
دیدار حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه با اهالی روستای پرپیشه و بازدید از پل روستای پرپیشه به جامه شوران و طرح هادی
دیدار حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه با اهالی روستای پرپیشه و بازدید از پل روستای پرپیشه به جامه شوران و طرح هادی
دیدار حسین الماسی فرماندار شهرستان قروه با اهالی روستای پرپیشه و بازدید از پل روستای پرپیشه به جامه شوران و طرح هادی