گزارشات تصویری

در راستای گرامیداشت دهه مبارک فجر ، برنامه بازدید ، سرکشی و بررسی مشکلات خانواده های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) ، با حضور حسین الماسی فرماندار و تعدادی از مسئولین شهرستان قروه صورت گرفت.

در راستای گرامیداشت دهه مبارک فجر ، برنامه بازدید ، سرکشی و بررسی مشکلات خانواده های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) ، با حضور حسین الماسی فرماندار و تعدادی از مسئولین شهرستان قروه صورت گرفت.
در راستای گرامیداشت دهه مبارک فجر ، برنامه بازدید ، سرکشی و بررسی مشکلات خانواده های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) ، با حضور حسین الماسی فرماندار و تعدادی از مسئولین شهرستان قروه صورت گرفت.
در راستای گرامیداشت دهه مبارک فجر ، برنامه بازدید ، سرکشی و بررسی مشکلات خانواده های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) ، با حضور حسین الماسی فرماندار و تعدادی از مسئولین شهرستان قروه صورت گرفت.
در راستای گرامیداشت دهه مبارک فجر ، برنامه بازدید ، سرکشی و بررسی مشکلات خانواده های مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) ، با حضور حسین الماسی فرماندار و تعدادی از مسئولین شهرستان قروه صورت گرفت.