گزارشات تصویری

حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر سریش آباد در راهپیمائی 22 بهمن

حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر سریش آباد در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر سریش آباد در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر سریش آباد در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر سریش آباد در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر سریش آباد در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر سریش آباد در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر سریش آباد در راهپیمائی 22 بهمن