گزارشات تصویری

حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر دزج و روستای وینسار در راهپیمائی 22 بهمن

حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر دزج و روستای وینسار در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر دزج و روستای وینسار در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر دزج و روستای وینسار در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر دزج و روستای وینسار در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر دزج و روستای وینسار در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر دزج و روستای وینسار در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر دزج و روستای وینسار در راهپیمائی 22 بهمن
حضور باشکوه مردم ولایتمدار شهر دزج و روستای وینسار در راهپیمائی 22 بهمن