گزارشات تصویری

جلسه کمیسیون امور بانوان با موضوع راه کارهای ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار

جلسه کمیسیون امور بانوان با موضوع راه کارهای ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار
جلسه کمیسیون امور بانوان با موضوع راه کارهای ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار
جلسه کمیسیون امور بانوان با موضوع راه کارهای ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار
جلسه کمیسیون امور بانوان با موضوع راه کارهای ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار