گزارشات تصویری

جلسه کارگروه سرمازدگی ، خشکسالی و مخاطرات بخش کشاورزی در راستای جبران خسارات وارده به کشاورزان خسارت دیده از بارندگی فروردین ماه سال جاری

جلسه کارگروه سرمازدگی ، خشکسالی و مخاطرات بخش کشاورزی در راستای جبران خسارات وارده به کشاورزان خسارت دیده از بارندگی فروردین ماه سال جاری
جلسه کارگروه سرمازدگی ، خشکسالی و مخاطرات بخش کشاورزی در راستای جبران خسارات وارده به کشاورزان خسارت دیده از بارندگی فروردین ماه سال جاری
جلسه کارگروه سرمازدگی ، خشکسالی و مخاطرات بخش کشاورزی در راستای جبران خسارات وارده به کشاورزان خسارت دیده از بارندگی فروردین ماه سال جاری
جلسه کارگروه سرمازدگی ، خشکسالی و مخاطرات بخش کشاورزی در راستای جبران خسارات وارده به کشاورزان خسارت دیده از بارندگی فروردین ماه سال جاری
جلسه کارگروه سرمازدگی ، خشکسالی و مخاطرات بخش کشاورزی در راستای جبران خسارات وارده به کشاورزان خسارت دیده از بارندگی فروردین ماه سال جاری