گزارشات تصویری

جلسه کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی تاسیس خانه های هلال فعالسازی کمیته بحران روستایی جمعیت هلال احمر شهرستان قروه

جلسه کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی تاسیس خانه های هلال فعالسازی کمیته بحران روستایی جمعیت هلال احمر شهرستان قروه
جلسه کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی تاسیس خانه های هلال فعالسازی کمیته بحران روستایی جمعیت هلال احمر شهرستان قروه
جلسه کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی تاسیس خانه های هلال فعالسازی کمیته بحران روستایی جمعیت هلال احمر شهرستان قروه
جلسه کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی تاسیس خانه های هلال فعالسازی کمیته بحران روستایی جمعیت هلال احمر شهرستان قروه
جلسه کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی تاسیس خانه های هلال فعالسازی کمیته بحران روستایی جمعیت هلال احمر شهرستان قروه
جلسه کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی تاسیس خانه های هلال فعالسازی کمیته بحران روستایی جمعیت هلال احمر شهرستان قروه