گزارشات تصویری

جلسه هماهنگی برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیر عامل به ریاست حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه برگزار شد .

جلسه هماهنگی برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیر عامل به ریاست حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه برگزار شد .
جلسه هماهنگی برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیر عامل به ریاست حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه برگزار شد .
جلسه هماهنگی برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیر عامل به ریاست حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه برگزار شد .
جلسه هماهنگی برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیر عامل به ریاست حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه برگزار شد .
جلسه هماهنگی برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیر عامل به ریاست حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه برگزار شد .
جلسه هماهنگی برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیر عامل به ریاست حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه برگزار شد .
جلسه هماهنگی برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیر عامل به ریاست حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه برگزار شد .
جلسه هماهنگی برنامه های نکوداشت هفته پدافند غیر عامل به ریاست حسین الماسی سرپرست فرمانداری شهرستان قروه برگزار شد .