گزارشات تصویری

جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش دلبران با حضور حسنی پدرام بخشدار و خانم مژده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان

جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش دلبران با حضور حسنی پدرام بخشدار و خانم مژده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش دلبران با حضور حسنی پدرام بخشدار و خانم مژده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش دلبران با حضور حسنی پدرام بخشدار و خانم مژده رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان