گزارشات تصویری

جلسه بررسی مسائل و مشکلات مدارس ابتدایی روستای مالوجه با حضور حسنی پدرام بخشدار دلبران ، عبدالملکی مدیر آموزش و پرورش شهرستان و مدیران مدارس ابتدایی روستا

جلسه بررسی مسائل و مشکلات مدارس ابتدایی روستای مالوجه با حضور حسنی پدرام بخشدار دلبران ، عبدالملکی مدیر آموزش و پرورش شهرستان و مدیران مدارس ابتدایی روستا
جلسه بررسی مسائل و مشکلات مدارس ابتدایی روستای مالوجه با حضور حسنی پدرام بخشدار دلبران ، عبدالملکی مدیر آموزش و پرورش شهرستان و مدیران مدارس ابتدایی روستا
جلسه بررسی مسائل و مشکلات مدارس ابتدایی روستای مالوجه با حضور حسنی پدرام بخشدار دلبران ، عبدالملکی مدیر آموزش و پرورش شهرستان و مدیران مدارس ابتدایی روستا
جلسه بررسی مسائل و مشکلات مدارس ابتدایی روستای مالوجه با حضور حسنی پدرام بخشدار دلبران ، عبدالملکی مدیر آموزش و پرورش شهرستان و مدیران مدارس ابتدایی روستا
جلسه بررسی مسائل و مشکلات مدارس ابتدایی روستای مالوجه با حضور حسنی پدرام بخشدار دلبران ، عبدالملکی مدیر آموزش و پرورش شهرستان و مدیران مدارس ابتدایی روستا
جلسه بررسی مسائل و مشکلات مدارس ابتدایی روستای مالوجه با حضور حسنی پدرام بخشدار دلبران ، عبدالملکی مدیر آموزش و پرورش شهرستان و مدیران مدارس ابتدایی روستا